نظر سنجی
به نظر شما خبرسازترین رویداد جهرم در سال 92 چه بود؟