نظر سنجی
به عملکرد فرماندار پیشین جهرم (علی حسین رعیتی فرد) چه نمره ای می دهید؟