نظر سنجی
عملکرد یک ساله شورای اسلامی شهر جهرم را چگونه ارزیابی می کنید؟