نظر سنجی
کدام یک از موارد زیر را مطالبه اصلی مردم جهرم در سفر هیئت دولت می دانید